Intranet   KOS   WebMail
O katedře Pracovníci Pedagogická činnost Věda,výzkum Expertní činnost Aktuality
ČVUT
České vysoké učení technické v Praze
FAKULTA STAVEBNÍ
Katedra silničních staveb
 

ČVUT FSvK136 Hospodářská činnost Vyhledávání English
V této sekci:

Znalecké a expertní posudky

Tisk stránky

Vébr, L., Lehovec, F., Barták, J., Říha, J., Karlický, P.: Znalecký posudek č. 160-10 o určení jaký dopravní, bezpečnostní, ekologický, ekonomický a celospolečenský dopad může mít oddálení dostavby dálnice D8 v úseku stavby 0805 Lovosice–Řehlovice, zpracovaný za ČVUT v Praze - Fakulta stavební – znalecký ústav, institut soudního znalectví. Stručný popis: Posudek řeší jaký dopravní, bezpečnostní, ekologický, ekonomický a celospolečenský dopad má oddálení dostavby dálnice D 8 v úseku Lovosice – Řehlovice. Zpracováno pro: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4. V roce: 2010, Počet stran: 61

Vébr, L.: Znalecký posudek č. 178-11 o použitelnosti, resp.určení adekvátnosti závěrů znaleckého posudku č. 3-1/2011 o posouzení PD „Technické zázemí civilní části letiště Pardubice a rozšíření pohybových ploch“ pro reklamační řízení zpracovaného znalcem Prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D., MBA, zpracovaný za ČVUT v Praze - Fakulta stavební – znalecký ústav, institut soudního znalectví. Stručný popis: Předmětem znaleckého posudku je posouzení technických parametrů projektovaných stavebních objektů ve vztahu k provozním potřebám, ČSN, leteckým předpisům, posouzení technických specifikací, ekonomičnosti návrhů, přehlednosti a zejména dostatečnosti obsahu dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ) pro potřeby jednoznačného ocenění stavby uchazeči o realizaci stavby ve veřejné soutěži. V kontextu toho bylo úkolem ZÚ posoudit, zda jsou tvrzení uvedená ve znaleckém posudku č. 3-1/2011 pravdivá a opodstatněná a posoudit adekvátnost závěrů z posudku vyplývajících. Zpracováno pro: AGA Letiště, spol. s r.o., Jenečská 885, 253 01 Hostivice. V roce: 2011, Počet stran: 21

Vébr, L., Pruška, J., Kos, J., Tourková, J.: Znalecký posudek č. 180-11 na zjištění příčin poruch stavby dálnice D1105/1 Chýšť – Osičky, km 68,000 – 78,910, zpracovaný za ČVUT v Praze - Fakulta stavební – znalecký ústav, institut soudního znalectví. Stručný popis: Předmětem znaleckého posudku je posouzení příčin poruch konstrukce cementobetonové vozovky a sesuvů svahů zemního tělesa na dálnici D11 – v úseku D1105/1 Chýšť – Osičky, km 68,000 – 78,910. Na tento posudek navázala spolupráce s projektantem a investorem s cílem návrhu nejvhodnějšího způsobu oprav vozovek a sesuvů svahů. Zpracováno pro: Skanska a.s. - Divize Silniční stavitelství, Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4. V roce: 2011, Počet stran: 82.

Vébr, L.: Znalecký posudek č. 149-09 o stavebním a dopravně technickém stavu pozemních komunikací v lokalitě „Pod Hájem“ v obci Mezouň, zpracovaný za ČVUT v Praze - Fakulta stavební – znalecký ústav, institut soudního znalectví. Stručný popis: Posudek řeší stavebně technický stav obslužných místních komunikací a chodníků s dlážděným krytem, zajišťujících dopravní obsluhu souboru 31 rodinných domů v lokalitě „Pod Hájem“ v obci Mezouň. Zpracováno pro: Městský soud v Praze, 120 00 Praha 2. V roce: 2012. Počet stran: 62.

Vébr, L., Pánek, P.: Znalecký posudek č. 211-13 na stanovení pravděpodobných příčin poruch konstrukce zadlážděného úseku vlečkové koleje č. 10 procházející zpevněnou plochou za hlavním výrobním blokem elektrárny Tušimice II, zpracovaný za ČVUT v Praze - Fakulta stavební – znalecký ústav, institut soudního znalectví. Stručný popis: Posudek řeší stavebně technický stav a možné příčiny vzniku poruch v konstrukci železniční vlečky s „uzavřeným kolejovým ložem“ zadlážděné zádlažbovými panely a zatížené těžkou automobilovou dopravou v areálu elektrárny. Zpracováno pro: SMP, CZ a.s. - Divize 8 Průmyslové stavby, Pobřežní 667/78, 186 00 Praha 8. V roce: 2013. Počet stran: 47.

Vébr, L.: Znalecký posudek č. 222-13 na stanovení pravděpodobných příčin poruch vozovek v areálu společnosti M+L LOGISTIK s.r.o. v Jinočanech (Praha-západ), zpracovaný za ČVUT v Praze - Fakulta stavební – znalecký ústav, institut soudního znalectví. Stručný popis: Předmětem znaleckého posudku je stanovení pravděpodobných příčin poruch v konstrukci asfaltové vozovky a dalších stavebních prvcích, které jsou její součástí, a to v areálu dopravní společnosti M+L LOGISTIK s.r.o. u Jinočan. Zpracováno pro: M+L LOGISTIK s.r.o., Jinočany 36, 252 25 Jinočany - Praha západ. V roce: 2013. Počet stran: 72.

Vébr, L., Uhlík, M.: Znalecký posudek č. 239-14 o možnosti připojení záměru „Rozšíření odstavné plochy o 1200 parkovacích stání“ na MÚK Aviatická/Lipská z pohledu intenzit dopravy, zpracovaný za ČVUT v Praze - Fakulta stavební – znalecký ústav, institut soudního znalectví. Stručný popis: Předmětem znaleckého posudku je posouzení vlivu služby GO parking na kapacitu, resp. úroveň kvality dopravy MÚK Aviatická/Lipská při stávajícím uspořádání této křižovatky. Posudek navazuje na znalecký posudek č. 193–12 o možnosti připojení záměru „Rozšíření odstavné plochy o 700 parkovacích stání“ na MÚK Aviatická/Lipská z pohledu intenzit dopravy (06/2012), včetně jeho Dodatku č. 1 (08/2012). Zpracováno pro: GO parking s.r.o., Sokolovská 394/17, 180 00 Praha 8 - Karlín. V roce: 2014. Počet stran: 20.

Vébr, L.: Znalecký posudek č. 248-15 o posouzení pravděpodobných příčin vad zpevněných ploch u stavby „Revitalizace centra města v památkové zóně Roudnice nad Labem“, zpracovaný za ČVUT v Praze - Fakulta stavební – znalecký ústav, institut soudního znalectví. Stručný popis: Posudek řeší stavebně technický stav dlážděných vozovek Karlova a Husova náměstí v historickém centru Roudnice nad Labem, identifikuje vady a nedostatky dlážděných konstrukcí a stanovuje pravděpodobné příčiny jejich vzniku. Zpracováno pro: Město Roudnice nad Labem, Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem. V roce: 2015. Počet stran: 80.

Vébr, L.: Expertní posudek č. POS100101 Posouzení možných příčin zvýšené hladiny hluku a vibrací od automobilové dopravy v ul. S.K. Neumanna v Hradci Králové Stručný popis: Cílem posudku bylo stanovení možných příčin zvýšené hladiny hluku a vibrací od automobilové dopravy na dlážděné vozovce ul. S.K. Neumanna v Hradci Králové. Zpracováno pro: Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové. V roce: 2010. Počet stran: 24.

Vébr, L.: Expertní posudek č. POS100202 Posouzení konstrukcí vozovek pro akci „Letiště Pardubice – Rozšíření stávajících pohybových ploch“ Stručný popis: Cílem posudku bylo posoudit, zda navržená konstrukce vozovky pro rozšíření odbavovací plochy civilního letiště Pardubice vyhoví účinkům předpokládaného dopravního zatížení od návrhového letadla Airbus A321-200, resp. Gulfstream V, a příp. navrhnout její vhodnou úpravu. Zpracováno pro: AGA – LETIŠTĚ, s.r.o., Michelská 12a, 140 00 Praha 4 (investorem akce EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s., Letiště Pardubice 6, 530 06 Pardubice). V roce: 2010. Počet stran: 52.

Vébr, L.: Expertní posudek č. POS100204 Posouzení konstrukce vozovky pro akci „Nová Paka – obchvat – hlavní trasa (SO 101)“ Stručný popis: Cílem posudku bylo posoudit, zda navržená konstrukce vozovky vyhoví účinkům předpokládaného dopravního zatížení těžkou nákladní dopravou, příp. navrhnout úpravu konstruce. Zpracováno pro: SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 1a, 130 80 Praha 3. V roce: 2010. Počet stran: 108.

Vébr, L.: Expertní posudek č. POS100301 Návrh a posouzení konstrukcí vozovek pro akci „Kontejnerové překladiště pro fy Kania a.s." Stručný popis: Cílem posudku bylo navrhnout konstrukci vozovky pro zpevněné dopravní plochy nově budovaného kontejnerového překladiště a následně výpočtem posoudit, zda vyhoví účinkům předpokládaného zatížení od pojezdů vysokozdvižných překladačů LINDE s celkovou hmotností 73,3 t a od statického zatížení skladovanými kontejnery. Zpracováno pro: KANIA a.s., Nádražní 731/165, 702 00 Ostrava-Přívoz. V roce: 2010. Počet stran: 109.

Vébr, L.: Expertní posudek č. POS100304 Posouzení změny konstrukčních vrstev vozovky pro akci „Letiště Ostrava a.s. – rozšíření odbavovací plochy pro letadla“ Stručný popis: Cílem posudku bylo posoudit možnost náhrady podkladní vrstvy z asfaltové směsi s vysokým modulem tuhosti standardní asfaltovou vrstvou ACP s modifikovaným asfaltovým pojivem a výpočetně dle platné návrhové metody ověřit, zda navržená konstrukce vozovky odbavovací plochy Letiště Ostrava – Mošnov vyhoví účinkům předpokládaného dopravního zatížení od návrhového letadla Boeing B 767-400ER. Zpracováno pro: STRABAG a.s., odštěpný závod Ostrava - Oblast Jih, Provozní jednotka Nový Jičín, Hřbitovní 61, 741 01 Nový Jičín. V roce: 2010. Počet stran: 22.

Vébr, L.: Expertní posudek č. POS100304 Posouzení možnosti náhrady podkladní vrstvy SC C8/10 vrstvou MZK v konstrukci asfaltové vozovky pro akci „SO 0053 - Vysočanská radiála“ Stručný popis: Cílem posudku bylo posoudit , zda konstrukce vozovky v objednatelem navržené upravené skladbě vyhoví účinkům předpokládaného dopravního zatížení těžkou nákladní dopravou a zda je její únosnost ekvivalentní konstrukci v původně navržené skladbě. Zpracováno pro: EUROVIA CS, a.s., Odštěpný závod oblast Čechy střed, Závod 3 – Praha, Nedokončená 1332/7, 198 00 Praha 9 (investorem akce Technická správa komunikací hl. m. Prahy, Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1). V roce: 2010. Počet stran: 25.

Vébr, L.: Expertní posudek č. POS100902 Posouzení návrhu skladby vozovky komunikace pro akci „Silnice I/38 - Obchvat Kolína“ Stručný popis: Cílem posudku bylo posoudit, zda navržená konstrukce odpovídá předpokládanému dopravnímu zatížení, tzn. zda je schopna odolávat předpokládanému zatížení těžkou nákladní dopravou. Zpracováno pro: SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 (investorem akce Ředitelství silnic a dálnic České republiky, správa Praha, Truhlářská 16, 110 15 Praha 1). V roce: 2010. Počet stran: 17.

Vébr, L.: Expertní posudek č. POS110601 Návrh a posouzení konstrukce vozovky pro akci „Oprava křižovatky TWY H1 s komunikací MMP“ Stručný popis: Cílem posudku bylo navrhnout a následně provést výpočetní posouzení konstrukce vozovky pro účinky předpokládaného dopravního zatížení těžkou automobilovou dopravou, a to zejména návěsových souprav autocisteren, zásobujících letadla LPH. Zpracováno pro: VPU DECO PRAHA a.s., Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6 (investorem akce Letiště Praha, a.s., K Letišti 6/1019, 160 08 Praha 6). V roce: 2011. Počet stran: 47.

Vébr, L.: Expertní posudek č. POS110701 Posouzení návrhu konstrukce CB vozovky pro akci „Letiště Praha – Ruzyně, TWY E“ Stručný popis: Cílem posudku bylo posoudit, zda navržená konstrukce vozovky pojezdové dráhy „E“ na letišti Praha Ruzyně vyhoví účinkům předpokládaného dopravního zatížení pojezdy návrhového letadla Boeing B 747-400, resp. Boeing B 777-300ER a příp. navrhnout její vhodnou úpravu.. Zpracováno pro: AGA – LETIŠTĚ, s.r.o., Michelská 12a, 140 00 Praha 4 (investorem akce Letiště Praha, a.s., K Letišti 6/1019, 160 08 Praha 6). V roce: 2011. Počet stran: 74.

Vébr, L.: Expertní posudek č. POS120102 Posouzení projektové dokumentace akce „Stavba č. 3082 TV Radotín, etapa 0019 - Jelenovská“, zpracované ve stupni PD „dokumentace pro výběr zhotovitele stavby“ Stručný popis: Cílem posudku bylo z technického a technologického hlediska posoudit správnost návrhu stavby č. 3082 TV Radotín, etapa 0019 - Jelenovská“. Zpracováno pro: Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1. V roce: 2012. Počet stran: 21.

Vébr, L.: Expertní posudek č. POS120701 Posudek na ověření kvality prováděného díla a souladu díla s projektovou dokumentací akce „Obnova povrchů v ulici Hálkova a Bořivojova, Dobříš“ Stručný popis: Cílem posudku bylo ověření kvality prováděného díla a souladu díla s projektovou dokumentací akce „Obnova povrchů v ulici Hálkova a Bořivojova, Dobříš“, zpracovanou projektovou kanceláří RYBÁK – PROJEKTOVÁNÍ STAVEB, spol. s r.o. Zpracováno pro: Město Dobříš, Městský úřad - odbor místního rozvoje, Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš. V roce: 2012. Počet stran: 35.

Vébr, L.: Expertní posudek č. POS121101 Posouzení návrhu opravy povrchu TWY F - Letiště Praha – Ruzyně Stručný popis: Cílem posudku bylo vyjádřit se ke dvěma různým návrhům technického řešení opravy pojezdové dráhy (taxiway) TWY F na Letišti Praha - Ruzyně a posoudit, zda navržená konstrukce vozovky vyhoví účinkům předpokládaného dopravního zatížení, příp. navrhnout její vhodnou úpravu. Zpracováno pro: METROPROJEKT Praha a.s., Náměstí I. P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2 (investorem akce Letiště Praha, a.s., K Letišti 6/1019, 160 08 Praha 6). V roce: 2012. Počet stran: 41.

Vébr, L.: Expertní posudek č. POS130102 Návrh a optimalizace alternativní skladby konstrukcí vozovek ve výrobním areálu SIEMENS Trutnov Stručný popis: Cílem posudku bylo navrhnout a optimalizovat alternativní skladby konstrukcí vozovek ve výrobním areálu SIEMENS Trutnov a posoudit, zda vozovky vyhoví účinkům předpokládaného dopravního zatížení těžkou nákladní dopravou. Zpracováno pro: SKANSKA a.s., Divize Pozemní stavitelství, Závod Morava Sever, Nad Tyrkou 101, 739 61 Třinec 3. V roce: 2013. Počet stran: 157.

Vébr, L.: Expertní posudek č. POS 2-131201 MO, stavba 9515 - Prašný most. Odborné posouzení zejména geometrických návrhových parametrů vozovky Rampy 3 Stručný popis: Posudek řeší skutečné provedení (zejména geometrických návrhových parametrů) vozovek rampy 3 a rampy 4 mimoúrovňové křižovatky Prašný most Městského okruhu v Praze. Zpracováno pro: Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 zastoupené TSK hl. m. Prahy, Řásnovka 8, 110 15 Praha 1. V roce: 2013. Počet stran: 10.

Vébr, L., Pánek, P.: Expertní posudek č. POS 2-140101 Posouzení konstrukcí pojezdových drah TWY G a TWY H+H1 na Letišti Praha – Ruzyně. Stručný popis: Posudek řeší výpočetní optimalizaci konstrukční skladby CB vozovek pojezdových drah TWY G a TWY H na Letišti Praha - Ruzyně s ohledem na podmínky v podloží a zejména pak na účinky předpokládaného počtu (přepočteného) pohybů návrhového letadla Boeing B 747-400 Freighter. Zpracováno pro: TPA ČR s.r.o., Vrbenská 1821/31, 370 06 České Budějovice (investorem akce Letiště Praha, a.s., K Letišti 6/1019, 160 08 Praha 6). V roce: 2014. Počet stran: 48

Vébr, L., Pánek, P.: Expertní posudek č. POS 2-140301 Posouzení konstrukcí vozovek depa autocisteren na Letišti Václava Havla - Praha Ruzyně. Stručný popis: Posudek se zabývá návrhem a posouzením konstrukční skladby CB vozovek pro depo autocisteren na Letišti Václava Havla v Praze – Ruzyně, a to pro podmínky předpokládaného dopravního zatížení nejenom autocisternami několika typů, ale i pro ojedinělý pojezd velkým dopravním letadlem. Zpracováno pro: METROPROJEKT Praha a.s., Náměstí I. P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2 (investorem akce Letiště Praha, a.s., K Letišti 6/1019, 160 08 Praha 6). V roce: 2014. Počet stran: 68

Vébr, L., Pánek, P., Valenta, J.: Expertíza č. 2-141201 Posouzení možnosti úpravy výškového vedení trasy „Břevnovské radiály“ v Praze 5 - v úseku mezi km cca 2,0 a 3,2. Stručný popis: Cílem expertizy bylo posouzení možnosti změny výškového vedení trasy „Břevnovské radiály“ v Praze 5 v úseku mezi km cca 2,0 a 3,2, a to s ohledem na požadavky a ustanovení legislativních předpisů platných pro projektování a stavbu pozemních komunikací a z hlediska ochrany okolní zástavby proti potenciálnímu hluku od Břevnovské radiály. Zpracováno pro: EkoMotol CZ s.r.o., Kroftova 329/1, 150 00 Praha 5. V roce: 2015. Počet stran: 36 (včetně grafických příloh).


  Za obsah odpovídá: Ing. Petr Pánek Aktualizováno: úterý, 6. května 2008, 9:00  
ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra silničních staveb, Thákurova 7, 166 29 Praha 6 - Dejvice; Tel: (+420) 224 354 639; Email: k136@fsv.cvut.cz