Intranet   KOS   WebMail
O katedře Pracovníci Pedagogická činnost Věda,výzkum Expertní činnost Aktuality
ČVUT
České vysoké učení technické v Praze
FAKULTA STAVEBNÍ
Katedra silničních staveb
 

ČVUT FSvK136 Hospodářská činnost Vyhledávání English
V této sekci:

Projekty

Tisk stránky

Vébr L., Eichler F., Pánek P. - Účelová komunikace na p.p.č. 650/7, 650/9, 650/30 a 608/2 v k.ú. Vysokov
Stručný popis: Obsahem zadání bylo zpracování projektové dokumentace ve stupni „projektová dokumentace pro provádění stavby“. Obsahem projektové dokumentace je projekt účelové komunikace „na zelené louce“ v k.ú. Vysokov. Tato novostavba účelové komunikace je situována na okraji obce Vysokov a bude sloužit jako přístupová komunikace pro plánovanou výstavbu průmyslových areálů. Zpracováno pro: Mesa Parts s.r.o. V roce: 2014. Počet stran: --

Vébr L., Eichler F., Pánek P. - Stavební úpravy komunikací v areálu SLŠ Lhota
Stručný popis: Obsahem zadání bylo zpracování projektové dokumentace ve stupni „projektová dokumentace pro stavební povolení“. Obsahem projektové dokumentace je projekt rekonstrukce účelových komunikací situovaných uvnitř uzavřeného areálu firmy Vojenské lesy a statky ČR, s.p. ve Lhotě u Dřís. Zpracováno pro: Vojenské lesy a statky ČR, s.p. V roce: 2012. Počet stran: --

Vébr L., Eichler F., Pánek P. – Staré město n./Met. –výstavba RD
Stručný popis: Obsahem zadání bylo zpracování projektové dokumentace ve stupni „projektová dokumentace pro stavební povolení“. Obsahem projektové dokumentace je projekt místní obslužné komunikace pro výstavbu několika rodinných domů v Náchodě. Zpracováno pro: Město Náchod. V roce: 2011. Počet stran: --

Vébr L., Eichler F., Pánek P. – Rekonstrukce místních komunikací v obci Tehovec: Na Hrázi, K nemocnici, Hlavní (chodník), a další.
Stručný popis: Obsahem zadání bylo zpracování projektové dokumentace ve stupni „projektová dokumentace pro stavební povolení“. Obsahem projektové dokumentace je projekt rekonstrukce místních komunikací. Zpracováno pro: Obec Tehovec. V roce: 2010. Počet stran: --

Vébr L., Eichler F., Pánek P. - Polní cesty C1-H v k.ú. Lipník + VPC1 v k.ú. Struhy
Stručný popis: Obsahem zadání bylo zpracování projektové dokumentace ve stupni „projektová dokumentace pro stavební povolení“ je rekonstrukce stávajících polních cest, označených v návrhu společných zařízení KPÚ pro k.ú. Lipník jako C1-H (objekt č. 1) a pro k.ú. Struhy jako VPC1 (objekt č. 2). Tyto polní cesty mají zpřístupňovat přilehlé pozemky zemědělské půdy.. Zpracováno pro: Pozemkový úřad Mladá Boleslav, s.p. V roce: 2010. Počet stran: --

Vébr L., Eichler F., Pánek P. - Polní cesty C6-H v k.ú. Lipník + VPC11 v k.ú. Struhy
Stručný popis: Obsahem zadání bylo zpracování projektové dokumentace ve stupni „projektová dokumentace pro stavební povolení“ je rekonstrukce stávajících polních cest, označených v návrhu společných zařízení KPÚ pro k.ú. Lipník jako C6-H (objekt č. 1) a pro k.ú. Struhy jako VPC11 (objekt č. 2). Tyto polní cesty mají zpřístupňovat přilehlé pozemky zemědělské půdy.. Zpracováno pro: Pozemkový úřad Mladá Boleslav, s.p. V roce: 2010. Počet stran: --

Vébr L., Slabý P., Eichler F., Pánek P. - Rekonstrukce komunikací v historickém centru města Mělníka
Stručný popis: Obsahem zadání bylo zpracování projektové dokumentace ve stupni „dokumentace ke stavebnímu povolení“ + následně „realizační dokumentace stavby“ v rámci komplexního projektu financovaného z části Evropskou unií a nazvaného Revitalizace historického centra města Mělníka. Jedná se o území v historickém jádru města s proslulým náměstím a Mělnickým zámkem s výhledovou terasou nad soutokem Labe a Vltavy. V rámci této projektové dokumentace jsou zpracovány následující ulice: Ul. Legionářů, U Tanku, Husova, Zámecká, Vinohrady Karla IV. Zpracováno pro: Město Mělník V roce: 2001-2008 Počet stran: --

Vébr L., Pánek P., Eichler F. - Rekonstrukce silnice II/244 - propojení silnic I/9 a I/16
Stručný popis: Projekt byl zpracován ve stupni projektové dokumentace DÚR a jednalo se o etapu "Koncepce řešení". Území stavby se nachází severně od Prahy a patří do jejího spádového území. Stávající silnice II/244 v řešeném úseku vychází z křižovatky se silnicí I. třídy č. I/9 a prochází střídavě nezastavěným a zastavěným územím. V tomto úseku tvoří průtah dvěma obcemi, a to Měšicemi a Mratínem. Celková délka řešené úpravy cca 6,3km Zpracováno pro: Středočeský kraj V roce: 2008 Počet stran: --

Sperat, Z. - Zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupnění osobám s omezenou schopností pohybu a orientace v úseku Lestkov - Stružinec (silnice II/282, 283 a 284)
Stručný popis: Projekt DÚR + DSP (2008) na zklidnění dopravy na průtazích obcí Lestkov, Tatobity, Žlábek a Stružinec. Součástí projektu je návrh sítě cyklotras a cyklostezek podél silnic II/tříd. Z dopravně - bezpečnostních a zklidňujících opatření byla použita zúžení jízdních pruhů, ostrůvky na vjezdech do obcí,změna povrchu (Rocbinda, dlažba), vychýlení jízdních pruhů, měřiče okamžité rychlosti (radary), stavební úpravy křižovatek Zpracováno pro: Obce Lestkov, Tatobity, Žlábek a Stružinec. V roce: 2008 Počet stran: --

Vébr L., Pánek P., Eichler F. - Polní cesty NC 14a, RC 14 a NC 14b v k.ú. Chýnice
Stručný popis: Projekt byl zpracován ve stupni projektové dokumentace DSP. Jednalo se o rekonstrukci stávající polní cesty, označené v návrhu společných zařízení KPÚ pro k.ú. Chýnice jako RC14 a navazující novostavbu polních cest označených NC14a a NC 14b. Účelem polních cest je zpřístupňovat přilehlé pozemky zemědělské půdy. Polní cesty výrazným způsobem zlepšují propojení a prostupnost krajiny. Polní cesty jsou opatřeny vozovkou s krytem z penetračního makadamu a dvojvrstvovým asfaltovým nátěrem. Zpracováno pro: Ministerstvo zemědělství - Zemědělská agentura a pozemkový úřad Praha V roce: 2007 Počet stran: --

Vébr L., Pánek P., Eichler F. - Dopravní řešení a oprava komunikace Valdštejnská - severní část
Stručný popis: Projekt byl zpracován ve stupni projektové dokumentace DSP. Území stavby se nachází v severní části města Litvínova a leží v katastrálním území Horní Litvínov, konkrétně se jedná o dopravní řešení a opravu komunikace Valdštejnská - severní část od OS Máj po křižovatku s ulicí Mezibořská“. Náplní projektu bylo dopravní a stavební řešení uličního prostoru Valdštejnské ulice a přilehlých dopravních ploch. Hlavním účelem plánované opravy Valdštejnské ulice bylo především zajištění dopravní obsluhy všech obytných ale i průmyslových objektů, bezprostředně s komunikací souvisejících. Zpracováno pro: Město Litvínov V roce: 2006 Počet stran: --

  Za obsah odpovídá: Ing. Petr Pánek Aktualizováno: 14.10.2015  
ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra silničních staveb, Thákurova 7, 166 29 Praha 6 - Dejvice; Tel: (+420) 224 354 639; Email: k136@fsv.cvut.cz